ABOUT PLAN 107學年度產學攜手計畫-精密機械專班免面試名單

107學年度產學攜手合作計畫-精密機械專班免面試名單

未在名單上者7/12需到校參加面試。

准考證號碼 姓名   准考證號碼 姓名
10721006 馮柏元   10721137 鍾璧丞
10721027 廖均翰   10721149 劉義勇
10721042 何彥廷   10721159 魏銘緯
10721049 張禎翔   10721160 陳紫琳
10721051 王志祥   10721161 趙宣皓
10721058 黃奕軒   10721163 方靖諺
10721072 趙宣賀   10721164 陳彥哲
10721074 陳懋   10721166 許登翔
10721084 曾誠   10721169 張屹
10721088 陳德睿   10721183 黃昱皓
10721110 陳炳諺   10721185 曾國軒
10721125 何健安      

Back